Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My bookmarks tab is on the left but i want it on the right

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wikiwide

more options

My bookmarks tab is on the left of the screen, when i want it on the right side.

Giải pháp được chọn

Here are two extensions which can do it. Take any of them you like.


The extension moves sidebar to the right side of the browser.

/7865 RightBar


The award-winning All-in-One Sidebar (AiOS): - places the sidebar on the left or on the right side of the browser

and many other features

All-in-One Sidebar

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Here are two extensions which can do it. Take any of them you like.


The extension moves sidebar to the right side of the browser.

/7865 RightBar


The award-winning All-in-One Sidebar (AiOS): - places the sidebar on the left or on the right side of the browser

and many other features

All-in-One Sidebar