Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't write in space for a letter in gmail.com and in livejournal the same, in window for a post

  • 1 trả lời
  • 71 gặp vấn đề này
  • 466 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Can't write in space for a letter in gmail.com and in livejournal the same, can't write in window for a post

This happened

Every time Firefox opened

== a week ago

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode to check if one of your add-ons is causing your problem (switch to the DEFAULT theme: Tools > Add-ons > Themes). See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems and Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems

If it does work in Safe-mode then disable all your extensions and then try to find which is causing it by enabling one at a time until the problem reappears. You can use "Disable all add-ons" on the Safe mode start window. You have to close and restart Firefox after each change via "File > Exit" (on Mac: "Firefox > Quit")

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 9

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode to check if one of your add-ons is causing your problem (switch to the DEFAULT theme: Tools > Add-ons > Themes). See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems and Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems

If it does work in Safe-mode then disable all your extensions and then try to find which is causing it by enabling one at a time until the problem reappears. You can use "Disable all add-ons" on the Safe mode start window. You have to close and restart Firefox after each change via "File > Exit" (on Mac: "Firefox > Quit")