Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My buttons at the top ie: history, tools, file, edit etc. etc. are not there. Have I hidden them somehow? How do I get them back up?

  • 1 trả lời
  • 27 gặp vấn đề này
  • 77 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wikiwide

more options

My buttons at the top of my browser (ie:file, edit, history, tools, help) are not there. Have I hidden them somehow? How do I get them back up?

Giải pháp được chọn

Keyboard: Alt+V, T, M It should show you the menu bar. Does it help?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 7

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Keyboard: Alt+V, T, M It should show you the menu bar. Does it help?