X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

My buttons at the top ie: history, tools, file, edit etc. etc. are not there. Have I hidden them somehow? How do I get them back up?

Được đăng

My buttons at the top of my browser (ie:file, edit, history, tools, help) are not there. Have I hidden them somehow? How do I get them back up?

My buttons at the top of my browser (ie:file, edit, history, tools, help) are not there. Have I hidden them somehow? How do I get them back up?

Giải pháp được chọn

Keyboard: Alt+V, T, M It should show you the menu bar. Does it help?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 7

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • -Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape
 • 6.0.12.69
 • RealPlayer(tm) LiveConnect-Enabled Plug-In
 • RealJukebox Netscape Plugin
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • Default Plug-in
 • Provides additional functionality on Facebook. See our web site for details.
 • Shockwave Flash 10.0 r45
 • 3.0.50106.0
 • Office Live Update v1.4
 • NPWLPG
 • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers
 • Google Update
 • Java(TM) Platform SE binary
 • Next Generation Java Plug-in 1.6.0_17 for Mozilla browsers

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-GB; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)

Thông tin chi tiết

Wikiwide 14 giải pháp 92 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Keyboard: Alt+V, T, M It should show you the menu bar. Does it help?

Keyboard: Alt+V, T, M It should show you the menu bar. Does it help?