Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I want to bookmark a web sit e, I can't figure out how to put it in a specific folder I can put it either on the toolbar or menu or unsorted I don't see a menu of bookmark folder's

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

When I want to bookmark a web sit e, I can't figure out how to put it in a specific folder I can put it either on the toolbar or menu or unsorted I don't see a menu of bookmark folder's