Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to get rid of Foxfire

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 52 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I want to take the Mozilla Foxfire program completely off my computer. Where is a live person to help with this issue?

URL of affected sites

http://

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; MDDC; InfoPath.2; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There is no live support for Firefox.

See this: https://support.mozilla.com/en-US/kb/Uninstalling+Firefox