Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Newest version of Firefox 3.6.4 build 3 won't allow Norton Confidential toolbar for anti-plishing to work as before. It cannot load. Help plese.

  • 2 trả lời
  • 21 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Every time Firefox 4.6.4 build 3 open, Norton Confidential (part of Norton Internet Security 4( cannot load it;s toolbar as before (last version of 3.6.4 work fine). So Norton Confidential ask to load. If click yes, Norton Confidential fail to load and ask me to get a newest version of Firefox. So Norton Confidential cannot do anti-plishing protection now

This happened

Every time Firefox opened

I use version 3.6.4 pre 3

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Where you getting those 3.6.4 versions from? Currently that is a pre-lease version that is undergoing testing for a future release date, and it might not be completely compatible with other programs.

BTW, Firefox has its' own anti-phishing protection, Norton is duplicating that feature.

more options

I tried to add the norton toolbar of norton internet security 2009 in the firefox 3.6.2 but the toolbar didn't work!If i'll update the firefox in 3.6.4 as the official mozilla website recommends, the toolbar will works?At the moment i use the firefox 3.5.10 and the norton toolbar works perfectly!

Thhank you