Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I enable Java in Firefox? Ubuntu 9.0.4 - firefox 3.0.19 / I followed Sun's instructions but they dont work

  • 1 trả lời
  • 66 gặp vấn đề này
  • 158 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TXGuy

more options

I have a laptop that I upgraded: ubuntu8.10 -> ubuntu9.0.4 java stopped working in yahoo bridge. (firefox = 3.0.19) I followed Sun's instructions putting the link to the correct .so file to java6u20 plugin but that did not help. I tried clearing cache. still nothing. I have another PC with firefox3.0.19 and there is no java plugin but there are two flash plugins (1 free, the other non-free) it is at ubuntu8.10 and java is working just fine in that firefox. I have followed all of firefox's steps for enabling java in the preferences dropdown. I can provide more details if you need them.

URL of affected sites

http://

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn