Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

master password reset

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Tried to reset master password as per instructions in FAQ ,did not work. Really don't want master password at all

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If using the chrome url (chrome://pippki/content/resetpassword.xul) doesn't work then delete key3.db and signons.sqlite (Firefox 3.5) and all signons#.txt files (if any exist, Firefox 3.0 uses signons3.txt) in the Profile_Folder.

You need to set a new Master Password after renaming or deleting key3.db and you lose all your currently saved passwords.

See Reset your Primary Password if you've forgotten it and http://kb.mozillazine.org/Master_password See also Use a Primary Password to protect stored logins and passwords