Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to update passwords

  • 1 trả lời
  • 94 gặp vấn đề này
  • 372 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox 3.6.3 on my Mac (OS 10.6.3) enters my password to a website automatically (as set in Preferences)

I had to change a Username & Password for a site.

Firefox continues to enter the old UN & PW  despite a number of my attempts to change to the new ones.

How can I make this happen?

Thanks!

...John

Firefox 3.6.3 on my Mac (OS 10.6.3) enters my password to a website automatically (as set in Preferences) I had to change a Username & Password for a site. Firefox continues to enter the old UN & PW  despite a number of my attempts to change to the new ones. How can I make this happen? Thanks! ...John

Giải pháp được chọn

If the name stays the same and you only need to change (update) the stored password then fill the name in the login form and let Firefox fill the wrong password. You may have to press the Tab key to fill the password field. If you replace the wrong password with the new password then Firefox should offer to store the new password. Use the Remember Password bookmarklet on websites that use "autocomplete=off" to prevent Firefox from saving passwords. You can verify that Firefox has stored the new password: Firefox > Preferences > Security: Passwords: "Saved Passwords" > "Show Passwords" If that didn't work then remove that name and password and Firefox should offer to save the new password on the next visit or if you refresh the login page.

See also: http://kb.mozillazine.org/Password_Manager http://kb.mozillazine.org/Deleting_autocomplete_entries

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 13

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If the name stays the same and you only need to change (update) the stored password then fill the name in the login form and let Firefox fill the wrong password. You may have to press the Tab key to fill the password field. If you replace the wrong password with the new password then Firefox should offer to store the new password. Use the Remember Password bookmarklet on websites that use "autocomplete=off" to prevent Firefox from saving passwords. You can verify that Firefox has stored the new password: Firefox > Preferences > Security: Passwords: "Saved Passwords" > "Show Passwords" If that didn't work then remove that name and password and Firefox should offer to save the new password on the next visit or if you refresh the login page.

See also: http://kb.mozillazine.org/Password_Manager http://kb.mozillazine.org/Deleting_autocomplete_entries