Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

sooooooooo slow now. what happened?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zzxc

more options

soooooo slow now. what happened?

URL of affected sites

http://

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi - there seem to be a number of different "slowness" issues. Here are some suggestions for the most common types:

Reply back to this thread if these suggestions don't help. If you have details about exactly when it's slow, it would really help to have more details. (Which websites, how often, how long it stays slow, does it happen when using extensions?)