Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I view the address box and the back and forth arrows

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 64 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zzxc

more options

My address box and back and forth arrows are not visible

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1064 Safari/532.5

Giải pháp được chọn

If one or more toolbars, such as Bookmarks (containing links to websites) or Navigation (containing the back/forward buttons and address bar) are missing see Navigation buttons like back, home, bookmarks and reload are missing.

If the menu bar at the top of the browser is missing, see Restore the Menu bar in Firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If one or more toolbars, such as Bookmarks (containing links to websites) or Navigation (containing the back/forward buttons and address bar) are missing see Navigation buttons like back, home, bookmarks and reload are missing.

If the menu bar at the top of the browser is missing, see Restore the Menu bar in Firefox