Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

change zoom level like ie

  • 1 trả lời
  • 69 gặp vấn đề này
  • 138 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

how to change zoom level like ie?

This happened

Every time Firefox opened

== n/a

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn