Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when i try to access my hotmail, i always get "view certificate" and i can not get to my email.

  • 1 trả lời
  • 78 gặp vấn đề này
  • 50 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

every time i try to get to my hotmail, i get a message "view certificate" and it would not allow me to get to email from hotmail. and if i can sign in rarely, i can not sign out.

This happened

Every time Firefox opened

== i try to sign in to my email

Giải pháp được chọn

My fiancee had the same problem with her laptop. Try making sure your time/date are set correctly. Other than that, I'm not sure. It worked for her, hope it works for you! :)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

My fiancee had the same problem with her laptop. Try making sure your time/date are set correctly. Other than that, I'm not sure. It worked for her, hope it works for you! :)