Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox never updates my flash movie but IE, OPERA, SAFARI always updates. Anyone can help? I completely cleaned cache, history and etc...

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Svetlana

more options

Firefox never updates my flash movie but IE, OPERA, SAFARI always updates. Anyone can help? I completely cleaned cache, history and etc...

This happened

Every time Firefox opened

== 3 months ago

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I want to ask for more information. Does the problem happen in Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode or in new profile (see Profile Manager - Create, remove, or switch Firefox profiles)?