Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My right click is not working while copying the address bar url of sites.

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

As you all know copying of address bar url in the case of any imp site visiting is very very imp. But suddenly it's not working. In other words Right click is not working at all.

This happened

Every time Firefox opened

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Do the shortcut keys Ctrl+C and Ctrl+V work?

Start Firefox in Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode to check if one of your add-ons is causing your problem (switch to the DEFAULT theme: Tools > Add-ons > Themes). See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems and Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems

more options

I have the same problem, and is makes it very hard to work on research online...among other things.