Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Opens two Windows when clicking external links

  • 1 trả lời
  • 22 gặp vấn đề này
  • 111 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When clicking external links (from Emails, Twitter Client, Messenger/Skype windows), if Firefox is closed it will open two windows; One with my homepage and a second with the actual link. However, if firefox is open, the external link will just open in a new tab as instructed.

It was reported a while back (https://support.mozilla.com/en-US/forum/1/560561?s=clicking%20external%20link%20opens%20up%20two%20windows&as=q) however, the questions seems to be 'solved' with someone saying they have the same problem.

This happened

Every time Firefox opened

== I upgraded to 3.6

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That is this bug: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=531552 - Firefox 3.6b opens two windows when opening external links

(please do not comment in bug reports)