Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox cannot access the internet but other programs can, and all the steps in the help section don't help.

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

When ever I open Firefox it says "unable to connect" but internet explorer can connect. This started yesturday. I had been online with firefox then I closed the window and ten minutes later when I tried to get back on it started this unable to connect.

This happened

Every time Firefox opened

I tried to open Firefox yesturday.

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; CPDTDF)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options