Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox running when closed

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

I have read all the the threads relating to this issue and not one actually solves my problem.

For a start there is no processes tab to open in task Manager in Windows 7.

You can see the task and you can end the task but what do you do when Firefox is running , does and does show up in the task menu ?

i have tried the profile editing string %APPDAT%\Mozilla\Firefox\profiles but according to Windows 7 this string or path does not exist.

This happened

A few times a week

I closed Firefox

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1064 Safari/532.5

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Don't worry , I can't type. There is a Capital on "Profiles" and it should read that Firefox is running but does not show up in the processes running list