Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Iam using Firefox 3.6.3 with Vista home premium but it takes up to 1min 30 seconds to start.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zzxc

more options

Firefox 3.6.3 takes over 1 minute to start first time in a session. Why?

This happened

Every time Firefox opened

== Some time ago

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

There are a couple reasons it may be taking a long time to start:

more options

Thanks zzxc. I have no skype, no highlighter so will be looking at Norton toolbar.