Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

having problem loading pictures to facebook, they said to contact you for help. ?

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 352 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zzxc

more options

facebook have a new photo uploading system and this does not currently work through my Firefox, they said to contact you as it was something to do with a plug in (?)

URL of affected sites

http://facebook.com

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The uploader is probably using Java - you can upgrade this from http://www.java.com . Just install the latest version from here, 6 update 20, and it will replace the older version you have.