Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I lost all bookmarks when I had to do a parallel installation of OS. How can I find and move the old bookmarks to the new install of Ff?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I had to do a parallel installation of my OS (XP Pro) after McAfee damaged the original. I've re-installed Firefox but would like to recover my bookmarks. The old files are still on my C: drive. I haven't found info addressing this specific issue in the online help. Any assistance would be greatly appreciated.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options