Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I login to Facebook, my newsfeed and profile always show up blank. Also, I cannot start quized on sporcle.com.

  • 1 trả lời
  • 76 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zzxc

more options

Newsfeed and profile on facebook will not load. I am having problems with some links working, for the most part it is links with buttons, not just hyperlinks.

Some parts of other websites do not load either, the scoreboard on espn.com will not load

Giải pháp được chọn

There are several reasons why the site may look wrong:

For other steps to try, see Web sites look wrong

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

There are several reasons why the site may look wrong:

For other steps to try, see Web sites look wrong