Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I try to go to YouTube, Firefox always crashes. I even uninstalled it and re-installed it, but that didn't fix the problem.

  • 1 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 62 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zzxc

more options

Whenever I try to open YouTube, Firefox crashes on me. I uninstalled it and the re-installed it, thinking that would fix the problem, but it didn't.

Crash ID(s)

f0dbb343-ff03-4f9d-b087-d8a032100502

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The latest beta update for Firefox, version 3.6.4, prevents plugins from crashing Firefox. Instead, when a plugin crashes, only the plugin itself will be affected.

You can get this version from http://www.mozilla.com/firefox/all-beta.html