Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Messages in error console - potentially vulnerable to CVE-2009-3555

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 36 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Shown in Error Console on every site visited - potentially vulnerable to CVE-2009-3555

What is this and what can I do about it?

URL of affected sites

http://

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That message is meant for webmasters to make them aware that they need to fix their servers. Firefox 3.6 versions can detect such a misconfiguration and displays a warning in the "Tools > Error Console".

See also https://wiki.mozilla.org/Security:Renegotiation