Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to stop the creation of Downloads directory in My Documents

  • 1 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

There was a thread on this topic, which, AFAICT, was erroneously marked "solved." We all know how to change the default download setting, via tools --> options --> general -->. The problem is, regardless of where one designates one's downloads, a Downloads folder is still created in My Documents every time we start up Firefox. I don't want this folder to be created. How can I stop it?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Windows may be recreating this. I always download to the deasktop but on both my XP and Vista computers I have that directory, though I've never used it, and have deleted it on both systems. (It was on the XP system even before I installed Firefox.)