Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My hotmail login is so tiny I cannnot even read it I have deleted it from my bookmark and deleted web history and it is still so small you cannot read it???

  • 1 trả lời
  • 62 gặp vấn đề này
  • 77 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I go to login to my Hotmail the writing is so small I cannot read it.. I have tried removing it from my bookmark and also deleted browser history and updated my mozilla and nothing is helping. Yet I can go to internet explorer and it is normal but I hate internet explorer please help me get it back to normal so I can read it

This happened

Every time Firefox opened

== About a month ago

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Reset the page zoom on pages that cause problems: View > Zoom > Reset (Ctrl+0 (zero); Cmd+0 on Mac)

See Font size and zoom - increase the size of web pages and Font size and zoom - increase the size of web pages and http://kb.mozillazine.org/Zoom_text_of_web_pages