Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Speakers don't work since I upgraded Firefox, no YouTube, streaming, music CDs, nothing

  • 1 trả lời
  • 26 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

The speakers worked fine. I upgraded Firefox and now cannot hear anything - music CDs, Youtube, other audio links, live streaming. I only hear the computer's Windows start-up refrain when I turn it on. That's all.

This happened

Every time Firefox opened

== I upgraded to 3.6.3

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I have a similar problem: my sound goes off when I watch youtube or flash videos. If I close Firefox and restart, the sound comes back, but stops again after a few minutes.