Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The update on 05/02/2010 has slowed my browser a LOT

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zzxc

more options

The update on 05/02/2010 has slowed my browser a LOT

This happened

Every time Firefox opened

== after the 05/02/2010 update

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi - there are several issues that can cause Firefox to seem "slow". Go through this short list of possibilities, and get back with me: