Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My namoroka bookmarks were lost after upgrade to firefox3.6. i can no longer enter my old namoroka to find them. please help me find them

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zzxc

more options

After upgrading my namoroka browsers to Firefox 3.6 alpha my bookmarks disappeared. I can no longer enter my old namoroka browsers and when i import bookmarks I only get the Firefox default bookmarks from today (5/3/10). please help.

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100119 Namoroka/3.6

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox 3.6 alpha is a very old version - the latest version is 3.6.3 and is not an alpha or beta. (There is a beta 3.6.4 version available at http://www.mozilla.com/firefox/all-beta.html).

You may have created multiple profiles, in which case your old bookmarks are in another profile. See Profile Manager - Create, remove or switch Firefox profiles

If another profile is not there and only bookmarks from today are showing, you may have checked the box to erase settings and data when uninstalling Firefox or Namoroka. Checking this box deletes all data, including bookmarks and settings.