Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can not open downloaded files

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I can not open the downloaded files or I can not find them on the download file

This happened

Every time Firefox opened

== Since I started to use firefox

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Right-click the file in the Downloads window and select Open Containing Folder.

more options

When I go to the downloads window it is inactivated that option