Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot save photos from a webpage with a right click. Why not?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I cannot save photos from any webpage using a right click on Firefox, so I must open Internet Explorer to do that, yet my friend can do it on FF with his computer. Why is that?

This happened

Every time Firefox opened

== I installed firefox

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Issues with the right-click context menu not working can be caused by the Yahoo Toolbar (Tools > Add-ons > Extensions)