Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i enable cookies?

 • 2 trả lời
 • 385 gặp vấn đề này
 • 37359 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi justin7247

more options

i need to enable cookies to complete online class which has timed out

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

1. At the top of the Firefox window, click on the Tools menu and select Options...

 2. Select the Privacy panel.
 3. Set Firefox will: to Use custom settings for history.
 4. Make sure Accept cookies from sites is selected.
 5. Make sure Accept third party cookies is selected. 
  * Disabling third party cookies can cause problems with some websites. Enable this setting to rule it out as a cause for your problem. 
 6. Click Exceptions....
 7. Make sure the site you're trying to access isn't listed. 
  * If it is listed, click on its entry, then click Remove Site