Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

download Print size is suddenly microscopic!!

  • 1 trả lời
  • 43 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zzxc

more options

All of a sudden.....my download print size went to like, a size 4 !!! Microscopic...I need a magnifying glass to read anything, seriously...

This happened

Every time Firefox opened

== Today

Giải pháp được chọn

Are you referring to the size on screen or the size when printed to paper?

  • Printed to paper: go to file->print preview, and change the page width setting to the desired setting. If it won't fill the entire page, make sure the paper and margin settings in file->page setup are right.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 5

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Are you referring to the size on screen or the size when printed to paper?

  • Printed to paper: go to file->print preview, and change the page width setting to the desired setting. If it won't fill the entire page, make sure the paper and margin settings in file->page setup are right.