X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

zzxc: lost search bar and buttons

Được đăng

i changed my view settings via right click, now I have no buttons or search bar, no way to restore them

i changed my view settings via right click, now I have no buttons or search bar, no way to restore them

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3

Thông tin chi tiết

zzxc 22 giải pháp 242 câu trả lời
Được đăng

If the menu bar isn't showing, the steps to fix it are at Restore the Menu bar in Firefox

If the menu bar isn't showing, the steps to fix it are at [[Menu bar is missing]]