Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

zzxc: lost search bar and buttons

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zzxc

more options

i changed my view settings via right click, now I have no buttons or search bar, no way to restore them

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If the menu bar isn't showing, the steps to fix it are at Restore the Menu bar in Firefox