Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Crashes when using EPSN Radio

  • 1 trả lời
  • 20 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

When using ESPN Radio streaming for a period of time, it eventually crashes my browser. It uses the Flash Player Plugin from Adobe, which I'm running 10.0.45.2. This problem persisted on earlier versions of Flash.

Crash ID(s)

a0bdd7d6-ae53-4e8d-80ee-d020d2100503

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Happens several times a day. Running Firefox 3.6.3 on fully updated XP. I always submit the crash reports. Hope there's a fix although I seriously doubt it's FF's fault.