Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

verizon won't let my email to get to me,but I can send, They won't me to use verizon yahoo, Help

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I can't receive email, Verizon said it was because they put a filter on their system for virus protection and it must be causing me to not receive thunderbird mail. They want me to use verizon yahoo where they said my mail goes anyway, they set it up for me,,, I don't like it at all, I want thunderbird back can you help me?

This happened

Every time Firefox opened

== 4/21/10

Tất cả các câu trả lời (1)

more options