Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

box pops up that says firefox must close when I go to certain websites

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

A message pops up that says Firefox must close. This is on random websites. Not always the same ones.

URL of affected sites

http://