Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get rid of an unwanted ad?

  • 2 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 522 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi djmuk

more options

Work at home position placement ad will not go away!!!! How do I get rid of it???

URL of affected sites

http://  ???? don't know what a url is?where

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Do a malware check with a few malware scan programs. You need to use all programs because each detects different malware.

http://www.malwarebytes.org/mbam.php - Malwarebytes' Anti-Malware http://www.superantispyware.com/ - SuperAntispyware http://www.safer-networking.org/en/index.html - Spybot Search & Destroy http://www.lavasoft.com/products/ad_aware_free.php - Ad-Aware Free http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/defender/default.mspx - Windows Defender: Home Page .......... See also "Spyware on Windows": http://kb.mozillazine.org/Popups_not_blocked

more options

Hi I am gettin ads implanted into websites by this company http://jeetyetmedia.com/ata_bd.php. They are annoying and I want to get it out of Firefox. Any suggestions? I am working on an imac. Doug