Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Updated from FFv3.5.9 to 3.6.3, my HP printer was disabled, msg HP Smart Web 4.60 is not compatible.

  • 1 trả lời
  • 20 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Updated FF 3.5.9 to 3.6.3. Printer was disabled FF says it is an incompatible add-on (HP Smart Web Printing 4.60). FF checked for compatible versions but did not find any. How do I fix so printer will work?

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Your printer should work fine with that extension disabled. See the HP website for an updated version of SWP.