Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there a way to get Firefox to "unremember me" on a certain site? Unfortunately the site is set up strangely, so the password doesn't appear in the right place.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I asked Firefox to remember me on a certain site. Unfortunately, that site requires a number to be input in between the name and the password. Firefox is putting the password where the number should be. Can I undo this?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Yes - you can remove a saved password through the saved passwords dialog. To get there, go to Tools->Options, open the Privacy pane, and click Saved passwords...