Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i lost the mozilla script toolbar on the lower right side of the screen, how do i set it back so i can see it

  • 1 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Menashe Avramov

more options

i lost the mozilla script toolbar on the lower right side of the screen, how do i set it back so i can see it

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Just try pressing Ctrl+/ and the menu should pop-up again