Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have my old Internet Explorer-Favorites in a drawer and would like to import them in FireFox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hasit_P_Bhatt

more options

I have my old Internet Explorer Favorites in a drawer on the harddisk and would like to import them into FireFox. How can do this?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

1. Open up a Firefox window. 2. Click on the "Bookmarks" menu and select "Manage Bookmarks." If you are using Firefox 3.6.2, then you need to click on "Organize Bookmarks..." 3. In the window that pops up click on the "File" menu and select "Import." In case of Firefox 3.6.2, click on "Import and Backup" just above the list. Then click on the "Import HTML" option from the drop-down list. A new window comes up. 4. Select the "Microsoft Internet Explorer" option if you are importing favorites from Internet Explorer on the same computer. Then click next. If you are importing from a file of saved bookmarks or favorites choose "From File" and click next. 5. Select the file in the open window that pops up and then click "Open" if you are importing from a file. Firefox will do the rest for you. If importing from Internet Explorer, just click "Finished" when it's done.