Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to delete an unwanted tool bar?

  • 1 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I downloaded a free tool bar called Free TV Bar Customized Web service and now want to remove it but can't figure out how

This happened

Not sure how often

== I downloaded it yesterday

Tất cả các câu trả lời (1)

more options