Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I eliminate the "getting started with firefox" page that appears everytime I click on my home page?

  • 1 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Every time I click on my home page I get an additional window "Getting Started with Firefox". How do I eliminate this?

This happened

Every time Firefox opened

== Immediately

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See How to set the home page: Firefox supports multiple home pages separated by '|' symbols.

See also this article for more suggestions: Firefox says it's just updated every time it starts - how to fix