Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Everytime I type in a website I get Ld-finde.com. How do I get rid of this

  • 1 trả lời
  • 16 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I get Ld-finde.com in response to any web page I try to load.

This happened

Every time Firefox opened

== I first downloaded firefox

Giải pháp được chọn

See [tiki-view_forum_thread.php?forumId=1&comments_parentId=655422]

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

See [tiki-view_forum_thread.php?forumId=1&comments_parentId=655422]