Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I change the height, width, top & left options for Mozilla during startup?

  • 1 trả lời
  • 17 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I want my browser screen to always be top 0 left 0 height 100 width 100. I Right Click Mozilla shortcut on desktop > Click Properties > Shortcut tab > Target "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -height 100 -width 100. It still launches Mozilla with a full screen not a fixed smaller window.

This happened

Every time Firefox opened

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Those command line switches do not work. See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=50201 - -width and -height options ignored (command line)

The size and position of the Firefox window are stored in localstore.rdf in the Firefox Profile Folder, but the OS (Vista) can probably always force a window to appear elsewhere if it is not maximized to keep the title bar of other windows visible.