Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Facebook is so enlarged that I cannot see everything

  • 1 trả lời
  • 20 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My Facebook is so enlarged that I cannot see everything.

This happened

Every time Firefox opened

== 2 days ago

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Reset the page zoom on pages that cause problems: View > Zoom > Reset (Ctrl+0 (zero); Cmd+0 on Mac)

See Font size and zoom - increase the size of web pages and Font size and zoom - increase the size of web pages and http://kb.mozillazine.org/Zoom_text_of_web_pages