Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox download audio files instead of playing unlike other browsers?

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ashe

more options

In my experience with the TF2 Wiki page, clicking an audio file link would open a new tab where I can play the file. Since I've moved to firefox, I can no longer do this. Instead, the file downloads. Is there a way to change this? I saw in another post that you have to change the flag media.play-stand-alone to true but it was already true.

In my experience with the TF2 Wiki page, clicking an audio file link would open a new tab where I can play the file. Since I've moved to firefox, I can no longer do this. Instead, the file downloads. Is there a way to change this? I saw in another post that you have to change the flag media.play-stand-alone to true but it was already true.

Giải pháp được chọn

Yeah I've just noticed. Firefox plays mp3 files instead of downloading, so it may be an issue with the page. Thanks.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

How does the server send this file (content type)?

Can you post a link to a publicly accessible page (i.e. no authentication or signing on required)?

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

I don't know why Firefox wants to download this file send as audio/x-wav as it plays fine if I use a data audio URI, it doesn't even show an "Open with" dialog.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Yeah I've just noticed. Firefox plays mp3 files instead of downloading, so it may be an issue with the page. Thanks.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.