Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Help my.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Hello. Not working there is a Mozilla Firefox inseriptio on the moniter scrren Error^^Platform version 127.0.1 is not compatible with minVersion 127.0 maxVersion127.0 Please send a photo.? Thank you. Edvardas LITHUANIA.

Hello. Not working there is a Mozilla Firefox inseriptio on the moniter scrren Error^^Platform version 127.0.1 is not compatible with minVersion 127.0 maxVersion127.0 Please send a photo.? Thank you. Edvardas LITHUANIA.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Install Firefox again with a full installer. You shouldn't lose any data.

The full offline setup for Windows can be downloaded from https://www.mozilla.org/firefox/all/#product-desktop-release as downloading Firefox from Windows from mozilla.org may serve you the small online stub installer.

An error message like XPCOM missing or about platform version or entry points not found can happen because of a failed Firefox update that left you with a mixture of old and updated files in the Firefox installation folder.

This can happen in case security software was keeping a handle of some of the files in the Firefox program folder preventing Firefox from replacing all the files. You need to reinstall Firefox and possibly remove the Firefox program folder to ensure that all files are replaced.

You may have to disable security software temporarily in case the problem persists.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.