Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Issue with 'Asking to save passwords' option per Firefox settings

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hi all, For the last few months I've had a persistent issue with my Firefox browser on Windows where I have to continually toggle the 'Ask to save passwords' option so that Firefox fills my username and passwords automatically, gives me the option to save them automatically and so on.

Everytime I click the option on, it works for maybe a few days before I have to yet again toggle it on even though I haven't done anything like close my Firefox window, restart my computer or any similar thing. My Firefox and laptop are also on their latest updates and regardless this issue has continued through multiple update cycles.

It is very frustrating as I'm applying for jobs regularly so manually having to use alternate ways to autofill my details is annoying - I know a password manager is probably the best solution but regardless this is still a very annoying issue.

Hi all, For the last few months I've had a persistent issue with my Firefox browser on Windows where I have to continually toggle the 'Ask to save passwords' option so that Firefox fills my username and passwords automatically, gives me the option to save them automatically and so on. Everytime I click the option on, it works for maybe a few days before I have to yet again toggle it on even though I haven't done anything like close my Firefox window, restart my computer or any similar thing. My Firefox and laptop are also on their latest updates and regardless this issue has continued through multiple update cycles. It is very frustrating as I'm applying for jobs regularly so manually having to use alternate ways to autofill my details is annoying - I know a password manager is probably the best solution but regardless this is still a very annoying issue.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.